Zásady ochrany osobních údajů a cookies | Smiletech

Informace o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie podle nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“)

Vážený zákazníku,

Ortodontica Italia s.r.l. se sídlem v Římě, VIALE MARCO POLO 90A/90B CAP 00154

Zápis v obchodním rejstříku v Římě

– Registrační číslo: 12927831003

– Číslo REA: RM – 1410910

– Výše základního kapitálu: 10 000,00 EUR

– P.Iva: 12927831003

je správcem údajů, které jste poskytli při registraci na stránkách nebo které jste jinak získali při poskytování služeb, k nimž máte přístup. Správci údajů je možné zasílat žádosti nebo sdělení na e-mailovou adresu info@ortodonticaitalia.it.

Přístup na stránky nevyžaduje zadávání vašich osobních údajů.

Pro možné využití online služby „kontakty“ a pro přístup k dalším doplňkovým službám je nutné zadat své osobní údaje ve zvláštních sekcích stránek.

Zadané údaje budou zpracovávány s bezpečnostními opatřeními odpovídajícími současným technologickým standardům a při respektování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V souladu se zákonem bude toto zpracování založeno na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti a na ochraně vašeho soukromí a vašich práv. Následující informace se týkají pouze těchto stránek a netýkají se jiných webových stránek, které může uživatel navštívit prostřednictvím přesměrovaných odkazů umístěných na stránkách našich stránek. Žádné údaje vyplývající z nahlížení do webové služby nejsou sdělovány ani šířeny.

V souladu s článkem 13 GDPR vám proto poskytujeme následující informace:

 • Společnost Initiative Ortodontica Italia s.r.l. shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pro účely, které jsou nezbytné nebo pomáhají při poskytování vámi požadovaných služeb poskytovaných prostřednictvím těchto stránek, a to i prostřednictvím předávání údajů společnostem třetích stran podle čl. 5 těchto informací (jmenovaných společností Ortodontica Italia s.r.l. jako zpracovatelé údajů) pro účely technické a administrativní správy služeb. Vaše údaje mohou být zpracovávány pro interní účely sestavování osobních seznamů, vedení účetnictví, fakturace, správy věřitelů pro splnění všech povinností podle platných předpisů, statistické účely, pro komunikaci a další služby, které si výslovně vyžádáte.
 • Právním základem zpracování může být v závislosti na konkrétním případě váš souhlas, plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo plnění právních povinností, kterým společnost jako správce údajů podléhá.
 • Zpracování vašich údajů může probíhat také: (a) za účelem zasílání informací a obchodních nabídek služeb podobných těm, které jste si zakoupili při vstupu na Stránky, pokud proti tomuto zpracování nevznesete námitku zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@ortodonticaitalia.it a v případě, že k tomu dáte výslovný souhlas, (b) za účelem zasílání informací a obchodních nabídek, reklamních a informačních materiálů, provádění obchodních sdělení, včetně interaktivních, provádění přímého prodeje nebo umisťování produktů či služeb, včetně třetích stran.
 • Zpracování bude prováděno jak manuálně, tak pomocí elektronických nástrojů, při dodržení všech nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací.
 • Vaše údaje mohou v rámci naší společnosti zpracovávat všechny osoby pověřené zpracováním, které byly písemně jmenovány správcem údajů a proškoleny o povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.
 • Údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám, a to výhradně pro technické a provozní potřeby striktně související s výše uvedenými účely, a to zejména následujícím kategoriím subjektů: a) Orgánům, odborníkům, společnostem nebo jiným strukturám, které jsme jmenovali pro zpracování související s plněním administrativních, účetních, obchodních a manažerských povinností souvisejících s běžným výkonem naší hospodářské činnosti, a to i pro účely vymáhání pohledávek; b) Orgánům veřejné moci a správy pro účely související s plněním zákonných povinností; c) Bankám, finančním institucím nebo jiným subjektům, pro které je předání údajů nezbytné za účelem výkonu činnosti naší společnosti, zejména v souvislosti s plněním, z naší strany, smluvních závazků přijatých vůči vám.
 • Vaše osobní údaje budou uloženy na serverech, které má Společnost k dispozici a které se nacházejí v Evropské unii. Společnost nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, budou uchovávány po celou dobu trvání vašeho smluvního vztahu se Společností. Po ukončení smluvního vztahu bude Společnost uchovávat osobní údaje týkající se plnění smlouvy za účelem plnění smluvních a zákonných povinností, včetně daňových povinností. Následně budou osobní údaje související s plněním smlouvy uchovávány po dobu nepřesahující zákonnou promlčecí dobu pro případné uplatnění nebo obhajobu práva u soudu.
 • Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, přičemž se rozumí, že odmítnutí poskytnout údaje nebo souhlas se zpracováním uvedeným v bodě 1 těchto informací nám znemožní uzavřít smlouvu a poskytnout požadované služby a splnit zákonné povinnosti. V případě odmítnutí zpracování osobních údajů podle čl. 2 této informace bude zpracování omezeno na úplné splnění povinností vyplývajících z poskytnutí vámi požadovaných služeb, jakož i na splnění povinností stanovených zákony, nařízeními a právními předpisy Společenství.
 • Správcem údajů je společnost Ortodontica Italia s.r.l.. Seznam všech osob odpovědných za zpracování osobních údajů je k dispozici v sídle Správce údajů a lze si jej vyžádat zasláním e-mailu na adresu info@ortodonticaitalia.it.
 • Kdykoli můžete uplatnit svá práva vůči Správci údajů podle čl. 15-22 GDPR, která pro vaše pohodlí shrnujeme níže. Máte zejména právo:
 • dosáhnout ukončení zpracování v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, a to i ve vztahu ke službám, které jsou totožné s těmi, které již naše společnost zakoupila (tzv. právo na námitku);
 • získat informace o účelech zpracování vašich osobních údajů, době zpracování a subjektech, kterým jsou údaje sdělovány (tzv. právo na přístup);
 • získat opravu nebo začlenění nepřesných osobních údajů, které se vás týkají (tzv. právo na opravu);
 • dosáhnout výmazu osobních údajů, které se vás týkají, v následujících případech: a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; b) odvolali jste svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu; c) vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou zpracovávány pro náš oprávněný zájem; nebo d) zpracování vašich osobních údajů není v souladu s právními předpisy. Upozorňujeme však, že uchovávání osobních údajů Společností je zákonné, pokud je nezbytné k tomu, abyste mohli splnit právní povinnost nebo zjistit, uplatnit či bránit právo u soudu (tzv. právo na odstoupení od smlouvy);
 • dosáhnout toho, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly pouze uchovávány, aniž by byly dále využívány v následujících případech: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli přesnost těchto osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní, ale vy přesto vznesete námitku proti výmazu osobních údajů; (c) osobní údaje jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) vznesli jste námitku proti zpracování a čekáte na ověření případné převahy našich oprávněných důvodů pro zpracování nad důvody dotčené strany (tzv. právo na omezení);
 • obdržet v běžně používaném formátu, čitelném automatickým a interoperabilním zařízením, osobní údaje, které se vás týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud jsou zpracovávány na základě smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu (tzv. právo na přenositelnost).
 • Dále připomínáme, že máte právo obrátit se na garanta ochrany osobních údajů (Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Řím RM) a uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které stránky navštívené uživatelem odesílají do jeho terminálu (obvykle do prohlížeče), kde se ukládají a při další návštěvě stejného uživatele jsou znovu odeslány na stejné stránky. Během prohlížení stránek může uživatel na svůj terminál přijímat také soubory cookie, které jsou zasílány z různých stránek nebo webových serverů (tzv. „třetích stran“), na nichž se mohou nacházet některé prvky (jako například obrázky, mapy, zvuky, konkrétní odkazy na stránky jiných domén) přítomné na stránkách, které uživatel navštěvuje. Webové stránky www.smiletech.info (dále jen „stránky“) používají soubory cookie, aby zjednodušily a zefektivnily své služby pro uživatele, kteří si prohlížejí stránky stránek. Uživatelé, kteří si prohlížejí Stránky, vloží minimální množství informací do používaných zařízení, kterými jsou počítače a mobilní zařízení, do malých textových souborů zvaných „cookies“, které se ukládají do adresářů používaných webovým prohlížečem uživatele. Existují různé typy souborů cookie, některé slouží k zefektivnění používání Stránek, jiné k umožnění určitých funkcí. Jejich podrobnou analýzou vám naše soubory cookie umožňují:

 • zapamatovat si předvolby zadané návštěvníkem;
 • zabránit opakovanému zadávání stejných údajů během návštěvy, jako je uživatelské jméno a heslo;

Zpracování provádí správce údajů pomocí automatizovaných nástrojů. S výjimkou technických souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro běžnou navigaci, je poskytnutí údajů ponecháno na vůli návštěvníka, který se po přečtení informací ve zkrácené formě (tzv. banner) rozhodne procházet Stránky a využívat služby, které zahrnují instalaci souborů cookie. Uživatel se tedy může vyhnout instalaci souborů cookie, s výjimkou technických souborů cookie, tím, že se zdrží jakýchkoli akcí na banneru nebo prostřednictvím příslušných funkcí dostupných v různých prohlížečích, které jsou podrobně popsány v tomto prohlášení.

Typy souborů cookie používaných stránkou

Technické soubory cookie (povinné)

Tento typ souborů cookie umožňuje správné fungování některých sekcí Stránek. Jsou dvou kategorií: trvalé a relační:

 • trvalé: po zavření prohlížeče nejsou zničeny, ale zůstávají až do nastaveného data platnosti;
 • relační: jsou zničeny při každém zavření prohlížeče.

Tyto soubory cookie, které jsou vždy odesílány z naší domény, jsou nezbytné pro správné zobrazení stránek a v souvislosti s nabízenými technickými službami, a proto budou vždy používány a odesílány, pokud uživatel nezmění nastavení svého prohlížeče (čímž ovlivní některé funkce nebo zobrazení stránek webu).

Analytické soubory cookie

Soubory cookie této kategorie se používají ke shromažďování informací o používání stránek. Stránky budou tyto informace používat s ohledem na anonymní statistickou analýzu s cílem zlepšit používání stránek a učinit obsah zajímavějším a relevantnějším pro přání uživatelů. Tento typ souborů cookie shromažďuje anonymní údaje o aktivitě uživatele a o tom, jak se na stránky dostal. Analytické soubory cookie jsou zasílány ze samotných Stránek nebo z domén třetích stran.

Stránky využívají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google, Inc („Google“). Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy v anonymizované podobě) budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale mějte na paměti, že to může ovlivnit vaši schopnost používat některé funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Zjištění souboru cookie, který je generován při používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy), a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následující webové adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Soubory cookie používané stránkou

Níže je uveden seznam technických, analytických a profilovacích souborů cookie používaných touto stránkou:

 • Google Analytics
  • _ga: trvalé
  • _gat: trvalé
  • _gid: trvalé

Jak zakázat soubory cookie pomocí konfigurace prohlížeče

Chrome

 • Spusťte prohlížeč Chrome
 • Klikněte na nabídku na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadávání url pro navigaci.
 • Vyberte možnost Nastavení
 • Klikněte na možnost Zobrazit pokročilá nastavení
 • V části „Soukromí“ klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu„.
 • V části „Soubory cookie“ můžete změnit následující nastavení souborů cookie:
 • Povolit lokální ukládání dat
 • Změnit lokální data pouze do doby, než zavřete prohlížeč
 • Zabránit webům v nastavování souborů cookie
 • Blokovat soubory cookie třetích stran a data stránek
 • Spravovat výjimky pro některé webové stránky
 • Odstranění jednoho nebo všech souborů cookie

Další informace naleznete na příslušné stránce.

Mozilla Firefox

 • Run Mozilla Firefox Browser
  • Spusťte prohlížeč Mozilla Firefox
  • Klikněte na nabídku na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadávání url pro navigaci.
  • Vyberte možnost Možnosti
  • Vyberte panel Soukromí
  • Klikněte na možnost Zobrazit pokročilá nastavení
  • V části „Soukromí“ klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu„.
  • V části „Sledování“ můžete změnit následující nastavení souborů cookie:
  • Požádat weby, aby neprováděly žádné sledování
  • Sdělit webům dostupnost sledování
  • Nesdělovat žádné preference týkající se sledování osobních údajů
  • V části „Historie“ můžete:
  • Povolením možnosti „Použít vlastní nastavení“ vybrat, zda chcete přijímat soubory cookie třetích stran (vždy, z nejnavštěvovanějších stránek nebo nikdy) a zda je chcete uchovávat po určitou dobu (do vypršení platnosti, při zavření Firefoxu nebo se pokaždé zeptat).
  • Odstranit jednotlivé uložené soubory cookie

Další informace naleznete na příslušné stránce.

Internet Explorer/Edge

 • Spusťte prohlížeč Internet Explorer/Edge
 • Klepněte na tlačítko Nástroje a vyberte možnost Možnosti Internetu
 • Klikněte na kartu Soukromí a v části Nastavení změňte posuvník podle požadované akce pro soubory cookie:
 • Blokovat všechny soubory cookie
 • Povolit všechny soubory cookie
 • Výběr stránek, ze kterých se mají získávat soubory cookie: přesuňte kurzor do mezipolohy tak, abyste neblokovali nebo povolili všechny soubory cookie, poté stiskněte tlačítko Stránky, do pole Adresa webové stránky zadejte webovou stránku a poté stiskněte tlačítko Blokovat nebo Povolit.

Další informace naleznete na příslušné stránce.

Safari 6

 • Spusťte prohlížeč Safari
 • Klikněte na Safari, vyberte Předvolby a stiskněte Soukromí. 
 • V části Blokovat soubory cookie určete, jak má Safari přijímat soubory cookie z webových stránek.
 • Chcete-li zobrazit, které weby mají uložené soubory cookie, klikněte na Podrobnosti

Další informace naleznete na příslušné stránce.

Safari iOS (mobilní zařízení)

 • Spusťte prohlížeč Safari pro iOS
 • Klepněte na Nastavení a potom na Safari
 • Klepněte na Blokovat soubory cookie a vyberte si z různých možností: „Nikdy“, „Třetí strany a inzerenti“ nebo „Vždy“.
 • Chcete-li vymazat všechny soubory cookie uložené v Safari, klepněte na Nastavení, pak na Safari, a nakonec na Smazat soubory cookie a data.

Další informace naleznete na příslušné stránce.

Opera

 • Spusťte prohlížeč Opera
 • Klikněte na Předvolby, pak na Rozšířené, a nakonec na Soubory cookie.
 • Vyberte jednu z následujících možností:
 • Přijímat všechny soubory cookie
 • Přijímat soubory cookie pouze z navštíveného webu: soubory cookie třetích stran, které jsou odesílány z jiné domény než z té, kterou navštěvujete, budou odmítnuty.
 • Nikdy nepřijímat soubory cookie: žádné soubory cookie nebudou nikdy uloženy.

Další informace naleznete na příslušné stránce.

×